Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Holland Noord

Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Holland Noord

 
U bent hier: HOME » Nieuws » Nieuwsbrieven Kleinere lettergrootteStandaard lettergrootteGrotere lettergrootte   Print deze pagina uit

HOME

AWO-NZH

Samenwerking

Projecten

Nieuws

AGENDA

Algemeen

Nieuwsbrief Werkplaats Ouderenzorg ZHN 13 juni 2008

In de aanloop naar de eerste deadline van het ZonMW Nationaal Programma Ouderenzorg willen we u op de hoogte stellen van een aantal recente ontwikkelingen in de regio.

Visie en thema’s van de regio
Door het integreren van probleemanalyses, ideeën uit de regionale brainstormbijeenkomst, ingediende projectideeën, wensen van ouderen, nationale en regionale rapporten en wetenschappelijke inzichten heeft het coördinatieteam van de Academische Werkplaats Zuid-Holland Noord de visie voor de regio uitgewerkt in 3 thema’s.

De Visie
De regio Zuid Holland Noord bouwt aan pro-actieve samenhangende zorg voor kwetsbare ouderen, zowel binnen als tussen de lijnen. Hierbij zijn de mogelijkheden en wensen van de individuele oudere belangrijke pijlers.

Thema 1: van reactieve naar pro-actieve zorg
De zorg voor ouderen met complexe problematiek verbetert door het tijdig signaleren en vroegtijdig aanpakken van problemen.

Thema 2: samenhangende zorg dichtbij huis
Door betere samenwerking tussen de eerstelijns disciplines, gebruik te maken van elkaars expertise en nieuwe structurele samenwerkingsvormen te stimuleren in en tussen de lijnen, kan de eerstelijnszorg voor ouderen met complexe problematiek worden tot samenhangende multidisciplinaire zorg.

Thema 3: herstelzorg
Niet altijd kan de zorg voor ouderen met complexe problemen thuis worden geboden, soms is verwijzing of opname nodig. Ook hierbij is optimale samenhangende zorg noodzakelijk.

Deze visie en thema’s zijn inmiddels door de Stuurgroep van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Holland Noord geaccordeerd. Gedurende de looptijd van het programma kunnen andere thema’s worden opgepakt, eventueel op aanraden van ZonMW. Deze thema’s zullen dan uiteraard passen in de visie en afgestemd zijn met bestaande thema’s van de regio.

Welke concrete projecten zijn in voorbereiding voor de eerste deadline?

Vinger aan de pols
De basis voor het thema ‘Van reactieve naar pro-actieve zorg’ vormt het vinger aan de pols houden van veranderingen in gezondheid, functioneren en welzijn van alle ouderen. Dit zal gebeuren door huisartsen. Hiervoor worden vragenlijsten gebruikt, die eventueel worden afgenomen tijdens huisbezoeken. De huisarts wordt getraind in het maken van zorg-actieplannen voor kwetsbare groepen ouderen. Dit project wordt regionaal georganiseerd per huisartspraktijk.

Slikken met voorzorg
Door het regulier inzetten van een farmacotherapeutisch behandelplan door tandems van een huisarts met een apotheker (ondersteund door enthousiaste coaches en een expertisenetwerk voor advies bij gevallen met complexe problematiek) beoogt dit project de kwaliteit van de medicatie van kwetsbare ouderen te verhogen.

Somatische Zorg voor psychogeriatrische patiënten: met zorg verwijzen
Ouderen met cognitieve problemen worden met extra zorg, ondersteuning en aandacht door het gezondheidssysteem verwezen. Daarbij is er extra aandacht voor op transitiepunten en is samenhangende gespecialiseerde zorg beschikbaar in ziekenhuizen, om te komen tot kwalitatief goede zorg zonder ‘verkeerde bedden problematiek‘.

Optimalisering kwaliteit medische zorg in verzorgingshuizen, een kwestie van regie
Om de medische zorg in verzorgingshuizen te verbeteren, wordt de medische regie per verzorgingshuis in handen gegeven van 1-2 huisartsen met extra kennis van medische zorg voor ouderen met complexe problematiek (zowel op inhoudelijke en organisatorische aspecten). Deze regie-huisartsen vormen een expert-netwerk, zodat goede implementatie van veranderingen mogelijk wordt.

Wie doet wat?
Binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Holland Noord zijn de volgende overlegstructuren:

Deadlines van subsidiegever ZonMW
De deadline voor het indienen van ons netwerkvoorstel is 17 juni 2008. De deadline voor de transitieprojecten is verschoven naar 1 juli 2008, hierdoor is iets meer tijd ontstaan om de voorstellen te optimaliseren.

Stuurgroep overleg
Maandag 9 juni is de Stuurgroep voor de tweede keer bijeen geweest. In deze vergadering zijn de plannen tot heden besproken en gewogen. Een verslag van deze vergadering komt in de loop van volgende week op de website.

Belangrijke data na 1 juli
Op 10 juli zal een regionale delegatie onze Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Holland Noord presenteren voor de ZonMW programmacommissie. Uiteraard zullen zij zich hierop op en top voorbereiden. Kort na deze bijeenkomst zal een eventuele toekenning plaatsvinden. Zodra we hier iets van horen, volgt een speciale editie van deze nieuwsbrief.

Na 1 juli zullen we ons als regio gaan voorbereiden op de volgende mogelijkheid tot het indienen van projectvoorstellen, te weten 1 oktober 2008. Hiervoor zijn discussiebijeenkomsten gepland binnen de verschillende thema’s. Heeft u ideeën voor nieuwe projecten? U bent van harte welkom om mee te komen praten. U kunt zich aanmelden bij Linda Halverhout via het mailadres: rcg @ rbgzhn.nl

De bijeenkomsten vinden plaats van 14.00-16.00 uur in het LUMC.

Volgende deadlines van ZonMW
1 oktober 2008, 17 februari 2009, 17 september 2009.

Actuele informatie?
Mailberichten met actuele informatie over de activiteiten van de regio Zuid-Holland Noord in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg zullen op onregelmatige basis aan u worden aangeboden. Mocht u deze berichten niet willen ontvangen, mailt u dit dan aan f.vanweering @ rbgzhn.nl.
Uiteraard kunt u dit bericht ook doorsturen aan andere geïnteresseerden in onze regio. Zij kunnen zich ook direct aanmelden via bovenstaand e-mail adres.

De website www.rcgzhn.nl/npo/ biedt recente regionale inhoudelijke en organisatorische informatie over onze Academische Werkplaats. We nodigen u uit deze site regelmatig te bezoeken voor actuele informatie over onze Academische Werkplaats activiteiten (tip: neem hem op in uw favorieten!).
www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl biedt recente nationale informatie betreffende het Nationaal Programma Ouderenzorg.

Contact?
Inhoudelijk: Jacobijn Gussekloo (LUMC), j.gussekloo @ lumc.nl, 071-526 8444
Procedure: Frédérique van Weering, f.vanweering @ rbgzhn.nl, 071-576 6164