Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Holland Noord

Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Holland Noord

 
U bent hier: HOME » Nieuws » Nieuwsbrieven Kleinere lettergrootteStandaard lettergrootteGrotere lettergrootte   Print deze pagina uit

HOME

AWO-NZH

Samenwerking

Projecten

Nieuws

AGENDA

Algemeen

Nieuwsbrief Werkplaats Ouderenzorg ZHN 21 mei 2008

Binnen de regio wordt hard gewerkt aan het voorbereiden van subsidievoorstellen voor het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMW. Via deze mail informeert het Coördinatieteam van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Holland Noord u over de stand van zaken. Verder bevat deze mail ook een aantal vragen om hulp, gaarne daarop uw reacties!

Organisatie
Voor het uitvoeren van het Nationaal Programma Ouderenzorg werkt het LUMC samen met het Geriatrisch Netwerk van de Regionale Commissie Gezondheidszorg Zuid-Holland Noord en de regionale expertisecentra, in nauwe afstemming met ouderen en mantelzorgers. Al deze partijen zijn verenigd in de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Holland Noord. Momenteel wordt de organisatiestructuur van deze samenwerking vastgelegd, en binnenkort zullen alle samenwerkende partijen gevraagd worden om in dit kader een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

Het Coördinatieteam (CT) van de Academische Werkplaats Ouderenzorg (AWO) heeft als taak het ondersteunen en faciliteren van de werkplaatspartners in het initiëren, aanvragen, uitvoeren en evalueren van projecten binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMW. Dit team bestaat uit:

De Stuurgroep van de Academische Werkplaats Ouderenzorg heeft als taak het monitoren en sturen van de activiteiten van de Academische Werkplaats Ouderenzorg. Een kort verslag van de eerste bijeenkomst wordt binnenkort op de regionale website geplaatst (zie kopje Actuele Informatie) De stuurgroep bestaat uit:

Missie en thema’s van de regio
Door het integreren van probleemanalyses, ideeën uit de regionale brainstormbijeenkomst, ingediende projectideeën, wensen van ouderen, nationale en regionale rapporten en wetenschappelijke inzichten heeft het CT een visie voor de regio uitgewerkt; met daarbij horende thema’s. Deze zijn door de stuurgroep zijn geaccordeerd.
Gedurende de loop van het programma kunnen andere thema’s worden opgepakt, eventueel op aanraden van ZonMW. Deze thema’s zullen dan uiteraard passen in de visie en afgestemd zijn met bestaande thema’s van de regio.

Missie:
Regio Zuid Holland Noord bouwt aan pro-actieve samenhangende zorg voor kwetsbare ouderen, zowel binnen als tussen de lijnen. Hierbij zijn de mogelijkheden en wensen van de individuele oudere belangrijke peilers.

Thema 1: van reactieve naar pro-actieve zorg
De zorg voor ouderen met complexe problematiek verbetert door het tijdig signaleren en vroegtijdig aanpakken van problemen. Een belangrijke basis hiervoor is het ‘vinger aan de pols houden’ wat betreft veranderingen in gezondheid, functioneren en welzijn.

Thema 2: samenhangende zorg dichtbij huis
Door betere samenwerking tussen de eerstelijns disciplines, gebruik te maken van elkaars expertise en nieuwe structurele samenwerkingsvormen te stimuleren, kan de eerstelijnszorg voor ouderen met complexe problematiek worden tot samenhangende multidisciplinaire zorg.

Thema 3: herstelzorg
Niet altijd kan de zorg voor ouderen met complexe problemen thuis worden geboden. Soms is verwijzing of opname nodig. Om ook hierbij optimale samenhangende zorg te kunnen bieden, zal aandacht worden besteed aan het optimaal verwijzen van ouderen met complexe problematiek, samenhangende zorg binnen tweedelijns voorzieningen, en aan een goede uitstroom van ouderen met complexe problematiek.

Aanmelden voor thema-groep?
In juli worden per thema discussiebijeenkomsten gehouden, waar inhoudelijk verder wordt gesproken over nieuwe plannen, projecten en prioritering. Uitnodigingen voor deze discussiebijeenkomsten volgen per mail; mocht u interesse hebben, meldt u dan aan via f.vanweering @ rbgzhn.nl.

Projecten eerste deadline
Binnen de regiothema’s zijn vijf projecten gekozen ter voorbereiding voor indiening op 16 juni a.s. Deze projecten kregen prioriteit omdat zij randvoorwaardelijk zijn voor volgende projecten en/of binnen de regio veel draagvlak hebben en/of op korte termijn het meest haalbaar leken. Kerngroepen voor al deze projecten zijn opgestart. De komende weken worden deze kerngroepen nog uitgebreid met de ontbrekende stakeholders. Het gaat om de volgende vijf projecten:

‘Vinger aan de pols’
De introductie van een regelmatige korte screening van zowel gezondheid, functioneren als welzijn van alle ouderen, zal worden ingezet als basis van pro-actieve zorg. Hiervoor worden vragenlijsten gebruikt, die eventueel worden afgenomen tijdens huisbezoeken. De informatie uit deze screening komt beschikbaar voor alle zorgpartners in een multidisciplinair communicatiesysteem. Dit project wordt regionaal georganiseerd per huisartspraktijk.
Projectleider: Jacobijn Gussekloo
Kerngroep: Niels Chavannes, Jeanet Blom (LUMC-huisartsen), Coert Blom (ICT deskundige), Ton de Craen (epidemioloog), huisartsen (worden deze week uitgenodigd),

Samenhangende thuiszorg
Om de samenhang in zorg tussen huisartspraktijk en thuiszorg te garanderen, wordt per huisartspraktijk een thuiszorgcoördinator aangesteld. De huisarts en de thuiszorgcoördinator zorgen voor samenhangende kwalitatief goede thuiszorg voor ouderen met complexe problematiek. Hiervoor volgen zij gezamenlijke scholing.
Projectleider: Henk Rosendal, Hogeschool Leiden
Kerngroep: huisartsen en thuiszorg worden uitgenodigd.

Onderbouwd medicatie dossier (thema 2)
Door het regulier inzetten van medicatiereview door tandems van een huisarts met zijn/haar apotheker (ondersteund door enthousiaste coaches en een expertisenetwerk voor advies bij moeilijke casussen) beoogt dit project de kwaliteit van de medicatie van ouderen te verhogen.
Projectleider: Marcel Bouvy (apotheker)
Kerngroep: Adriaan Timmers, Margot Heijmans (huisartsen), Henk Buurma, Adrianne Faber, Henk Frans Kwint (apothekers), Ton Rovekamp (TNO), Bertie Zwetsloot (LUMC)

Met zorg verwijzen van ouderen met psychogeriatrische problematiek (thema 3)
Ouderen met cognitieve problemen worden met zorg door het gezondheidssysteem verwezen (met extra aandacht op transitiepunten, samenhangende gespecialiseerde zorg in ziekenhuizen en een gegarandeerde uitstroom om ‘verkeerde bedden problematiek‘ te voorkomen).
Projectleider: Joost de Kanter (huisarts)
Kerngroep: Annelies Weverling (internist ouderengeneeskunde), Judith Tjepkema (thuiszorg), Rineke van Woerden (verpleeghuisarts), Roos van der Mast, Herman Rooze (ouderenpsychiatrie)

Optimalisering medische regie in verzorgingshuizen (thema 3)
Om de medische zorg in verzorgingshuizen te verbeteren, wordt de medische regie per verzorgingshuis in handen gegeven van 1-2 huisartsen met extra kennis van inhoudelijke en organisatorische aspecten van medische zorg voor ouderen met complexe problematiek. Deze regie-huisartsen vormen een expert-netwerk, zodat goede implementatie van veranderingen mogelijk wordt.
Projectleider: Margot Heijmans, huisarts
Kerngroep: Marleen Kruijt, Ernst de Kievit (REOS), huisartsen (worden deze week uitgenodigd), management en verzorgend personeel verzorgingshuizen (worden deze week uitgenodigd)

Aanmelden voor klankbordgroep?
Per project wordt een klankbordgroep samengesteld om de aanwezige expertise optimaal te gebruiken en regionaal draagvlak voor de projecten te krijgen. Aan de leden van deze klankbordgroepen wordt gevraagd het betreffende projectvoorstel te lezen, en de kerngroepen van eventuele schriftelijke adviezen te voorzien. Voor de eerste projecten wordt dit op korte termijn, gezien de naderende deadline zal de geplande tijd om te reageren kort zijn. U kunt zich aanmelden voor een specifieke klankbordgroep door een mail te sturen aan f.vanweering @ rbgzhn.nl, waarin u de naam van het project aangeeft.

Hoe verder met voorstellen eerste deadline?
Aan de projectvoorstellen wordt momenteel de laatste hand gelegd . De komende 4 weken zijn er nog 3 officiële beoordelingsrondes, waarop de projecten worden besproken op punten als mate van innovatie, inhoud, uitvoerbaarheid, methode van effectmeting, draagvlak onder ouderen en betrokken zorgverleners. Al deze beoordelingen moeten plaatsvinden voordat het project namens de regio bij ZonMW kan worden ingediend.

Belangrijke data

Nieuwe projecten voor volgende deadlines
Inmiddels zijn we al voorzichtig gestart met de eerste voorbereidingen voor projecten in te dienen op 1 oktober aanstaande. Hierbij gebruiken we vanzelfsprekend de ideeën die al zijn ingeleverd, net als bijvoorbeeld de input vanuit de bijeenkomsten van themagroepen in juli aanstaande. Eventuele nieuwe, innovatieve ideeën blijven natuurlijk welkom!
Voor volgende deadlines zullen de projecten ook weer binnen de regio en de werkplaats worden besproken op vaste overlegmomenten binnen de werkplaatsen. Neem daarom contact op met Jacobijn Gussekloo ter afstemming van uw eventuele plannen!

Actuele informatie?
Mailberichten met actuele informatie over de activiteiten van de regio Zuid-Holland Noord in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg zullen op onregelmatige basis aan u worden aangeboden. Mocht u deze berichten niet willen ontvangen, mailt u dit dan aan f.vanweering @ rbgzhn.nl. Uiteraard kunt u dit bericht ook doorsturen aan andere geïnteresseerden in onze regio. Zij kunnen zich ook direct aanmelden via bovenstaand e-mail adres.

www.rcgzhn.nl/npo/ biedt recente regionale inhoudelijke en organisatorische informatie over onze Academische Werkplaats. We nodigen u uit deze site regelmatig te bezoeken voor actuele informatie over onze Academische Werkplaats activiteiten (tip: neem hem op in uw favorieten!).
www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl biedt recente nationale informatie betreffende het Nationaal Programma Ouderenzorg.

Naam werkplaats?
De naam Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Holland Noord is voorlopig gekozen, maar blijkt niet echt praktisch. Wie heeft een betere naam? Mail uw voorstel voor 5 juni naar f.vanweering @ rbgzhn.nl.

Contact?
Inhoudelijk: Jacobijn Gussekloo (LUMC), j.gussekloo @ lumc.nl, 071-526 8444
Procedure: Frédérique van Weering, f.vanweering @ rbgzhn.nl, 071-576 6164