Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Holland Noord

Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Holland Noord

 
U bent hier: HOME » Projecten » ISCOPE » MOVIT Kleinere lettergrootteStandaard lettergrootteGrotere lettergrootte   Print deze pagina uit

HOME

AWO-NZH

Samenwerking

Projecten

Nieuws

AGENDA

Algemeen

THEMA: Van reactieve naar pro-actieve zorg

MOVIT
Medische zorg Optimalisatie Verzorgingshuizen Implementatie Traject

Onderzoeksproject Nationaal Programma Ouderenzorg
(Status: gehonoreerd door ZonMw dd. 1 april 2009.)

Logo Movit PROBLEEMSTELLING
De medische zorg in verzorgingshuizen is op dit moment in vele, vertrouwde handen. De vraag speelt wel of we op langere termijn de kwaliteit kunnen blijven garanderen en de kosten kunnen blijven opbrengen. De vraag naar specialisatie, communicatie en concentratie is daarmee als vanzelf gesteld.

Het project MOVIT heeft als doel medische zorg in verzorgingshuizen te garanderen en te verbeteren. Sleutelbegrippen zijn het pro-actief handelen en multidisciplinair denken. Een structurele samenwerking tussen huisartsen en het verzorgingshuis is hierbij essentieel.
Lokale en regionale experimenten hebben aangetoond dat door de invoer van medische regie de kwaliteit en efficiŽntie van medische zorg in verzorgingshuizen aanzienlijk verbetert. Ondanks deze positieve uitkomsten is dit veelbelovende zorgmodel voor verzorgingshuizen nog niet structureel ingevoerd. Het is onduidelijk wat hiervoor de redenen zijn.

MOVIT heeft zich tot doel gesteld een krachtige impuls hieraan te leveren. Want het kan en moťt gewoon beter!

DOELSTELLING EN AANPAK
Binnen de huidige financiŽle, sociale en maatschappelijke kaders is het mogelijk zorg anders in te zetten, met een betere kwaliteit van zorg tot gevolg. Uitgangspunten hierbij zijn:


MOVIT realiseert per verzorgingshuis een Lokale Werkgroep, waaraan minimaal deelnemen: de preferente huisartsen, een apotheker, een specialist ouderengeneeskunde en een vertegenwoordiger vanuit het verzorgingshuis. Een preferente huisarts neemt een belangrijk aandeel van de patiŽntenzorg op zich ťn neemt deel aan de vorming van het medische beleid in het verzorgingshuis. Begeleiding van de Lokale Werkgroepen vindt bij voorkeur plaats door een kaderhuisarts ouderengeneeskunde. De Lokale Werkgroep heeft als taak om verbeterpunten voor de eigen situatie te benoemen en deze te prioriteren. De huidige standpunten van KNMG, LHV en NHG ten aanzien van optimale ouderenzorg vormen hierbij het uitgangspunt. Vervolgens doet de Lokale Werkgroep suggesties voor het realiseren van de gewenste verbeteringen in een verbeterplan en zet de uitvoering hiervan in gang. Het realiseren van een structureel, patiŽntgebonden multidisciplinair overleg (MDO) is hierbij zeer wenselijk.

WAAR STAAN WE?
Eind 2010 is MOVIT zichtbaar geworden met een serie van drie startbijeenkomsten: Leiden en Voorschoten (november 2010), Duin- en Bollenstreek (maart 2011) en Alphen aan den Rijn e.o (juni 2011). Door de hoge opkomst en de diversiteit aan deelnemers kijken we als projectteam terug op drie geslaagde bijeenkomsten.

Inmiddels hebben 41 verzorgingshuizen toegezegd mee te doen aan het MOVIT-project. Voor zeventien verzorgingshuizen zijn inmiddels Lokale Werkgroepen ingesteld (stand van zaken per 1 november 2011). Dit houdt in dat zij een of meerdere keren bijeen zijn gekomen om verbeterplannen te schrijven en de uitvoering in gang te zetten. Voor de overige verzorgingshuizen worden momenteel de groepen samengesteld en de voorbereidingen getroffen.

De mix van disciplines aan tafel wordt door iedereen als positief ervaren. Zo heeft de specialist ouderengeneeskunde naast specifiek medisch inhoudelijke kennis, ook veel kennis over de processen in de (verpleeghuis)zorg. De farmaceutische zorg en logistiek is steeds een actueel thema waarbij de apotheker een belangrijke rol heeft. Sommige werkgroepen zijn, op eigen verzoek, uitgebreid met een praktijkondersteuner uit de huisartsenpraktijk, een verpleegkundig specialist of een internist ouderengeneeskunde.

Deelnemende verzorgingshuizen

Download hier de selectie van 'pareltjes' uit de Lokale Werkgroepen:
Pareltjes 1 (april 2012)
Pareltjes 2 (juli 2012)

THEMAíS
Waar gaan de Lokale Werkgroepen mee aan de slag? De eerste bijeenkomst van de Lokale Werkgroep staat met name in het teken van kennismaking met de deelnemers, de begeleidende kaderhuisarts en het MOVIT-project. Vervolgens bepaalt de werkgroep zelf het eigen verbeterplan. De meeste groepen kiezen voor themaís als het organiseren van een MDO, medicatieoverdracht, wondbehandeling en afstemming en communicatie. Het grote aantal huisartsen per verzorgingshuis is met name in Leiden een veelbesproken onderwerp. Voor de uitvoering van de verbeterplannen biedt de kaderhuisarts begeleiding.

Om alle (aanstaande) werkgroepen te ondersteunen bij de aanpak van de overkoepelende themaís heeft MOVIT plenaire scholingen georganiseerd. MOVIT beoogt hiermee handvatten te bieden en de deelnemers te stimuleren om met de eigen werkgroep een passend verbeterproject uit te voeren.
Gezien de behoefte streeft MOVIT ernaar om in 2012 eenzelfde cyclus te organiseren.

ONDERZOEK
Het onderzoeksgedeelte van MOVIT bestaat uit: een mondeling interview bij de bewoners en de bestuurders van het verzorgingshuis en een schriftelijke/digitale vragenlijst voor de mantelzorgers en zorgprofessionals.
De basismeting bij de bewoners, mantelzorgers en professionals moet eind 2011 afgerond zijn. In 2012 vindt namelijk een tweede meting plaats om te bepalen in hoeverre de Lokale Werkgroepen van invloed zijn op de medische zorg.

FINANCIERING
MOVIT ziet een adequate honorering van alle betrokken professionals als een basisvoorwaarde voor optimale en duurzame ouderenzorg. Het Nationaal Programma Ouderenzorg biedt de verzorgingshuisorganisaties, via de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), een eenmalige tegemoetkoming.

In nauwe samenwerking met Zorg & Zekerheid is ook voor de huisartsen een passende vergoedingssystematiek ontwikkeld. Hierdoor kunnen regie-huisartsen hun bestede uren aan de Lokale Werkgroep declareren. Tevens kunnen de regie-huisartsen en de trendvolgende huisartsen voor hun eigen patiŽnten een periodiek patiŽntgebonden overleg (een GPO/MDO) declareren. Het ontwikkelde systeem past in het reguliere vergoedingensysteem zodat het, bij positieve evaluatie, kan blijven bestaan na afloop van MOVIT.

CONTACT
Het projectteam van MOVIT bestaat uit: