Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Holland Noord

Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Holland Noord

 
U bent hier: HOME » Projecten » ISCOPE » Percepties ouderen Kleinere lettergrootteStandaard lettergrootteGrotere lettergrootte   Print deze pagina uit

HOME

AWO-NZH

Samenwerking

Projecten

Nieuws

AGENDA

Algemeen

THEMA: Van reactieve naar pro-actieve zorg

Percepties van ouderen op somberheid en depressie: uitgangspunt voor vroegsignalering en ondersteuning

Onderzoeksproject Nationaal Programma Ouderenzorg
(Status: gehonoreerd door ZonMw dd. juli 2010)

ACHTERGROND
Screening wordt beschouwd als een goede methode om somberheid en depressieve symptomen bij ouderen vroegtijdig te signaleren om klinische depressie te kunnen voorkomen door middel van effectieve interventies. Toch blijkt dat screening en daaropvolgend aangeboden behandeling niet zo effectief is als verwacht. Het blijkt niet bekend wat de behoeften zijn van ouderen die bij screening aangeven somber te zijn, dit leidt wederom tot discussie over de doelmatigheid van vroegsignalering en interventie. Om in de toekomst adequate ondersteuning aan te kunnen bieden en kwaliteit van leven te bevorderen, is het essentieel te weten wat de percepties zijn van ouderen op oorzaken en oplossingen met betrekking tot somberheid en depressie.

DOELSTELLING
De doelstelling van dit onderzoeksproject is de verscheidenheid aan percepties van ouderen op oorzaken en oplossingen met betrekking tot somberheid en depressie in kaart te brengen. Een belangrijk subvraag hierbij is de betekenis van de eventuele aanwezigheid van complexe problematiek.

PLAN VAN AANPAK
Met 40 ouderen van 75 jaar en ouder uit de huisartspraktijk, die op een screeningslijst hebben aangegeven zich somber te voelen, worden per persoon twee diepte-interviews gehouden. Hiervoor worden vanuit het project Integrated Systematic Care for Older People (ISCOPE) 20 ouderen geselecteerd die alleen symptomen van somberheid en depressie hebben aangegeven, en 20 ouderen die meerdere problemen hebben aangegeven, zoals op het gebied van dagelijks functioneren, gezondheid en sociale relaties. De ouderen worden na overleg met de huisarts uitgenodigd.

In de baselinemeting die vanuit ISCOPE wordt afgenomen, zijn naast de Minimale DataSet ook uitgebreide vragenlijsten opgenomen over functioneren, eenzaamheid en depressie Om te komen tot deelnemers met een afspiegeling van het brede spectrum van depresieve symptomen (uiteenlopend van tijdelijke lichte somberheid tot DSM-IV depressie), gebeurt de selectie van ouderen voor het kwalitatieve onderzoek onafhankelijk van de uitslagen op de GDS-15 uit de baselinemeting.

Na afloop van dit onderzoek is het mogelijk om de kwalitatieve bevindingen te spiegelen aan de kwantitatieve dataverzameling vanuit ISCOPE.

RELEVANTIE
Het is momenteel onbekend hoe ouderen somberheid en depressie beschouwen in relatie tot hun kwaliteit van leven en succesvol oud zijn. De rol van screening in relatie tot preventie van depressie bij ouderen staat ter discussie. Meer kennis over percepties en verwachtingen van ouderen kan bijdragen tot adequater aanbieden van ondersteuning, waarmee de zin van screening kan worden verhoogd.

INBEDDING
Het onderzoek wordt ingediend vanuit de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland, en sluit aan op het transitieproject ISCOPE (thema ”Vinger aan de Pols”) en het Herstelzorgprogramma. Het onderzoek is voortgekomen uit discussies binnen het geriatrisch netwerk Zuid-Holland Noord, en is de afgelopen periode uitgebreid besproken binnen de verschillende gremia van de AWO. Het project wordt in deze vorm ondersteund door ouderen, zorgverleners en bestuurders.

Het onderzoeksproject past uitstekend binnen het thema van de vierde ronde van het NPO omdat het de percepties en behoeften van ouderen als uitgangspunt neemt. Hiermee wordt zichtbaar of en hoe bij somberheid screening en interventies kunnen bijdragen aan behoud van zelfredzaamheid van ouderen en hun kwaliteit van leven. In dit project is nadrukkelijk aandacht voor wat ouderen zelf willen, kunnen en doen.