Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Holland Noord

Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Holland Noord

 
U bent hier: HOME » Projecten » ISCOPE Kleinere lettergrootteStandaard lettergrootteGrotere lettergrootte   Print deze pagina uit

HOME

AWO-NZH

Samenwerking

Projecten

Nieuws

AGENDA

Algemeen

THEMA: Van reactieve naar pro-actieve zorg

ISCOPE (Intregrated Systematic Care for Older People)

Transitie-experiment Nationaal Programma Ouderenzorg
(Status: gehonoreerd door ZonMw dd. 13 oktober 2008)

Logo Iscope Achtergrond:
Ouderen met meerdere problemen op somatisch, functioneel, psychisch en sociaal gebied zijn momenteel niet goed in beeld bij zorgverleners. Huisartsen hebben soms al wel vermoedens of signalen dat zaken niet optimaal verlopen, maar zij werken van oudsher vraaggericht en reageren pas als de patiŽnt zich meldt met problemen. Bij kwetsbare ouderen dient men echter signalerend en proactief te werk te gaan. Signaleringen en daaropvolgende actieplannen en afspraken moeten worden vastgelegd in een zorg-actieplan waarin de wensen van de oudere en diens omgeving ook worden meegenomen.

Doel:
Het doel van dit project is het invoeren van een eenvoudig, structureel signaleringssysteem voor problemen in fysiek, psychisch en sociaal functioneren bij ouderen van 75-plus. Voor die ouderen die op de signaleringsvragenlijst een combinatie van somatische, functionele, psychische en sociale problemen blijken te hebben wordt aansluitend een zorg-actieplan opgesteld en uitgevoerd.

Procedure:
Tijdige signalering vindt plaats door het met regelmaat afnemen van een korte vragenlijst bij alle ouderen = 75 jaar. Uitkomsten worden geregistreerd in het Elektronisch Medisch Dossier (EMD). Doel is het in beeld brengen van het functioneren van ouderen, zodat huisartsen dit kunnen betrekken bij hun zorg voor ouderen. Het betreft zowel beginnende problemen die niet bekend zijn bij de huisarts of andere zorgverleners, alsook grotere problematiek die acuut ingrijpen vereist. Het zorg-actieplan wordt door de huisarts gemaakt in overleg met de oudere zelf en diens mantelzorgers. Doel van het zorg-actieplan is herstel en functiebehoud van zowel fysiek, psychisch en sociaal functioneren, en hoogst haalbare kwaliteit van leven behouden, uitgaand van mogelijkheden en wensen van de oudere patiŽnten. Waar van toepassing zal de huisarts belanghebbende zorgpartners betrekken. In dit zorg-actieplan worden doelen en vervolgafspraken vastgesteld.

Methode:
Cluster gerandomiseerd interventieonderzoek waarbij in 70 huisartspraktijken aan alle ouderen = 75 jaar een korte vragenlijst wordt gestuurd met vragen over somatische, functionele, psychische en sociale problematiek van de oudere. In de controlegroep vindt geen feedback plaats aan de huisarts over de resultaten van de vragenlijst. In de interventiegroep dient de sceeningvragenlijst als eerste ďgeriatrische zeefĒ waarmee wordt beoogd eventuele kwetsbaarheid vroegtijdig te signaleren. Daarnaast worden gegevens uit het EMD meegenomen, zoals de medicatielijst, chronische morbiditeit en al bestaande zorgverlening. Aan de hand hiervan zal de huisarts ouderen selecteren met problemen in minimaal 3 van de 4 domeinen, en voor hen een individueel actieplan maken. De eerste stap is een inventariserend gesprek met de oudere en de mantelzorgers. Afhankelijk van de ernst en aard van kwetsbaarheid kan het actieplan o.a. inhouden: geÔndiceerde diagnostiek, geÔndiceerde interventies, medicatiesanering, aanvragen van thuiszorg, contact met welzijnswerk of samenroepen van multidisciplinair overleg. Huisartsen krijgen hiervoor een training.

Uitkomstmaten:
Belangrijke uitkomstmaten in dit project zijn de tevredenheid over de zorg bij ouderen, mantelzorgers en zorgpartners, en de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van de ouderen. Ook worden ook andere procesmaten, zoals continuÔteit en coŲrdinatie van zorg, percentages ongeplande opnames in ziekenhuis/verpleeghuis en avond, nacht, weekend-visites, in de studie opgenomen. Daarnaast vindt een kostenevaluatie plaats.

Het project start op 1 januari 2009 en duurt 3 jaar.

Contact:
Dr. Jeanet Blom, projectleider
j.w.blom @ lumc.nl, 071-5268444


Projecten binnen dit transitie-experiment

 1. Implementatieproject
  MOVIT
  Gehonoreerd door ZonMw dd. 1 april 2009.
 2. Onderzoeksproject
  'Van "meedenken met" naar "beslissen voor". Morele problemen bij zorgbeslissingen van familieleden en mantelzorgers voor verminderd beslissingsvaardige ouderen in de thuissituatie'
  Gehonoreerd door ZonMw dd. 1 april 2009.
 3. Onderzoeksproject
  'Effect van functioneel trainen op de zelfredzaamheid van kwetsbare 75-plus ouderen'
  Gehonoreerd door ZonMw dd. 1 april 2009.
 4. Onderzoeksproject
  'Zijn de ouderen van nu hetzelfde als die van vroeger?'
  Projectidee ingediend bij ZonMw dd. 17 februari 2009; positieve respons dd. 1 april 2009.