Nationaal Programma Ouderenzorg

Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland

Nieuwsbrief nr. 22, 2 september 2011


TERUGBLIK AWO-SYMPOSIUM 7 JUNI 2011

Onder de noemer 'Informeren en Prioriteren' organiseerde de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland op dinsdag 7 juni 2011 haar tweede regionale symposium. Ditmaal bij Tripodia in Katwijk. De ochtend van het symposium stond in het teken van projectpresentaties. Alle NPO-projecten die binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland worden uitgevoerd zijn kort gepresenteerd.
Tijdens het middaggedeelte hebben leden van het regionale Ouderenberaad en professionals verbonden aan het Geriatrisch Netwerk de gezamenlijk benoemde knelpunten voor Zuid-Holland Noord geprioriteerd. [» Lees meer...]


MOVIT: VERANDERING VAN ZORG MET ENTHOUSIASME IN GANG GEZET

Het afgelopen jaar heeft MOVIT flink aan de weg getimmerd in de regio Zuid-Holland Noord. Na een vroege start in Leiden in 2010, volgde begin dit jaar de Duin- en Bollenstreek. Vlak voor de zomer heeft MOVIT ook in Alphen aan den Rijn en omliggende gemeenten haar officiële start gemaakt.
Hiermee is de hele regio Zuid-Holland Noord goed op weg om de medische zorg in de verzorgingshuizen te verbeteren. Inmiddels zijn er voor veertien verzorgingshuizen werkgroepen gestart en dit aantal zal, gezien het enthousiasme in de regio, de komende maanden nog verder toenemen.
Iedere werkgroep benoemt haar eigen verbeterwensen voor het betreffende verzorgingshuis en gaat met de uitvoering hiervan aan de slag. Een aantal verbeterwensen wordt door vrijwel alle werkgroepen benoemd, zoals: wondbehandeling, polyfarmacie, communicatie en afstemming en hoe te komen tot een multidisciplinair overleg per bewoner.
Om de werkgroepen te ondersteunen bij de aanpak van deze overkoepelende thema’s organiseert MOVIT een najaarscyclus. Gedurende vier thema-bijeenkomsten zal aandacht worden gegeven aan (regionale) best-practices. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle deelnemers aan de Lokale Werkgroepen van MOVIT, zoals: huisartsen, praktijkondersteuners, apothekers, specialisten ouderengeneeskunde en deelnemers uit de verzorgingshuizen. Mocht u interesse hebben in deelname, neemt u dan contact op met MOVIT.

Een aantal huisartsen start, met financiële steun van MOVIT, in september aan de Kaderopleiding Ouderengeneeskunde. Deze huisartsen zullen zich samen met MOVIT extra inzetten om de medische zorg in de verzorgingshuizen in onze regio te optimaliseren.
Ook voor het onderzoeksgedeelte van MOVIT worden flinke stappen gezet. Inmiddels zijn ruim 500 verzorgingshuisbewoners geïnterviewd over hun tevredenheid over de zorg en hebben evenveel mantelzorgers hierover een vragenlijst ingevuld. Ook bij de zorgverleners is er grote bereidheid voor het invullen van de vragenlijsten. De komende maanden gaat MOVIT dan ook vol enthousiasme verder.


REGIO HAAGLANDEN KIEST ZELFREDZAAMHEID ALS JAARTHEMA

Het Netwerk Ouderenzorg Haaglanden heeft het jaarthema zelfredzaamheid uitgewerkt in een factsheet. Hierin wordt kort weergegeven wat zelfredzaamheid is, waardoor het wordt beïnvloed en hoe ondersteuning geboden kan worden bij het behoud van zelfredzaamheid. Medewerkers van Stichting Transmurale Zorg, Lijn1 en STIOM zullen de factsheet gebruiken om regionaal verder invulling te geven aan het thema zelfredzaamheid. Op 7 december 2011 organiseert het NOH haar jaarlijkse conferentie. Ook deze middag zal volledig in het teken staan van zelfredzaamheid. Het congres gaat in op de voorwaarden voor en het belang van zelfredzaamheid bij ouderen. Ook worden praktische handvatten gegeven om met zelfredzaamheid aan de slag te gaan. Het congres vindt plaats op 7 december 2011 vanaf 16.00 uur in de Haagse Hogeschool.


AANKONDIGING TUSSENRAPPORTAGE EVALUATIE NPO

In het najaar van 2009 heeft ZonMw het onafhankelijk beleidsonderzoeksbureau Regioplan de opdracht gegeven het Nationaal Programma Ouderenzorg te evalueren. De evaluatie richt zich op de vragen als: hoe worden de netwerken opgezet; wat zijn succes- en verbeterpunten; worden de doelen van het NPO bereikt. Regioplan heeft hiertoe vragenlijsten voorgelegd aan betrokken partijen en interviews afgenomen.
Regioplan verwacht de tussenrapportage over de 8 netwerken in september 2011 naar ZonMw te sturen. Daarnaast is Regioplan momenteel bezig met de uitwerking van de opzet voor de tweede meetronde. Ze beogen de tweede meetronde in het najaar van 2011 te starten.


HUISARTS EN WETENSCHAP BESTEEDT AANDACHT AAN HET NPO

In dit artikel in 'Huisarts en Wetenschap' beschrijft Iris van Bennekom welke indruk zij heeft opgedaan bij het bezoek aan gezondheidscentrum Wantveld te Noordwijk toen zij nog directeur Langdurige Zorg bij het ministerie van VWS was. [» Meer lezen...]


IMPRESSIES VAN HET LANDELIJK NPO CONGRES

Op de website van het Nationaal Programma Ouderenzorg vindt u een impressie van het NPO congres. Per workshop vindt u een verslag. Daarnaast staan op deze website alle NPO-projecten uitgelicht. Zoek op de NPO-site onder 'nieuws' in de periode tussen 14 en 30 juni om de impressies te lezen.


CONFERENTIE KWETSBARE OUDEREN 8 SEPTEMBER 2011

Op 8 september 2011 organiseert VMS in Domus Medica in Utrecht onder de titel ”Kwetsbaar in beweging” over kwetsbare ouderen. Tijdens deze conferentie krijgt u inzicht in de potentiële risico’s rondom het zorgproces van kwetsbare ouderen en kunt u kennismaken met de verschillende methoden, praktijkvoorbeelden en ervaringen die daarop van toepassing zijn. Deze conferentie wordt georganiseerd door VMS Veiligheidsprogramma en is speciaal bedoeld voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, geriaters, medisch specialisten, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, psychologen, diëtisten, managers of kwaliteitsadviseurs die in het ziekenhuis betrokken zijn bij de zorg rondom kwetsbare ouderen.
[» Kijk hier voor het programma].


CONFERENTIE INTEGRATED CARE FOR FRAIL OLDER PEOPLE’

Er is een wereldwijd besef dat zorg en ondersteuning moet worden verbeterd en aangepast aan de wensen van ouderen. Tijdens de conferentie 'Integrated care for frail older people, op 29 september 2011 in Leiden, worden innovatieve oplossingen vanuit een internationaal perspectief gepresenteerd. Deze conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met ZonMw, Vilans, en de Leyden Academy on Vitality and Ageing.
[» Kijk hier voor het programma].
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan: info @ ilczorgvoorlater.nl


SYMPOSIUM ZELFMANAGEMENT 'ACTIVE AGING'

In Nijmegen wordt op 3 oktober 2011 een op zelfmanagement van ouderen gericht symposium georganiseerd: "Active aging: keynotes and tools to improve your quality of care for older adults".
'Active aging' houdt in dat ouderen actief blijven door langer te werken, vrijwilligerswerk te doen, of door later met pensioen te gaan. 'Active aging' betekent echter ook actief deelnemen in eigen ziektemanagement voor ouderen patiënten met chronische ziekten. 'Active aging' is daarom relevant voor vrijwel alle professionals in de gezondheidszorg. Er ligt een grote uitdaging om kennis en instrumentarium te leren gebruiken om deze doelstelling van 'Active aging' in de praktijk ook letterlijk handen en voeten te geven. De babyboom generatie zal erom vragen. Het symposium richt zich op een brede groep professionals, met name neurologen, revalidatie artsen, klinisch neuropsychologen, specialisten ouderengeneeskunde, geriaters, artsen hiervoor in opleiding en paramedici werkzaam in deze gebieden. De focus ligt op het overbrengen van nieuwe kennis én praktische vaardigheden.
[» Meer informatie en aanmelden...].


PUBLIEKE LEZING: PROSPECTS OF LONGEVITY

Op 11 otober 2011 organiseert de Leyden Academy on Vitality and Ageing een lezing door Rudi Westendorp en Aubrey de Gey over de steeds hoger wordende levensverwachting. Vragen die bediscussieerd zullen worden zijn: is er een limiet aan de levensverwachting van mensen? Zo ja, wat is die limiet volgens de laatste wetenschappelijke inzichten?
[» Meer informatie en aanmelden...].


LEERGANG VOOR MANAGERS OVER VEROUDERING EN VITALITEIT

De Leyden Academy on Vitality and Ageing organiseert weer een leergang voor managers, directeuren en bestuurders in de zorg. Deze executive leergangleidt hen op in vraagstukken over vitaliteit en veroudering. De leergang gaat in januari 2012 van start, geïnteresseerden kunnen zich nu inschrijven.
[» Meer informatie en inschrijven...].

AGENDA

8 september 2011   Conferentie ketsbare ouderen, Utrecht
19 september 2011   Stuurgroep AWO-NZH
27 september 2011   Uitwisselingsbijeenkomst tussen ouderen uit de acht NPO-netwerken
29 september 2011   Conference on Integrated Care for Frail Older People, Leiden
4 oktober 2011   Bijeenkomst NPO-netwerkcoördinatoren
11 oktober 2011   Stuurgroep AWO-NZH
11 oktober 2011   Public lecture van de Leyden Academy: prospects of longevity
26 oktober 2011   Masterclass ouderenparticipatie voor NPO-projectleiders
7 december 2011   Jaarconferentie Zelfredzaamheid, Netwerk Ouderenzorg Haaglanden

ACTUELE INFORMATIE

Mailberichten met actuele informatie over de activiteiten van de regio Zuid-Holland Noord in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg zullen op onregelmatige basis aan u worden aangeboden. Mocht u deze berichten niet willen ontvangen, klik dan hier om uzelf af te melden.
Uiteraard kunt u dit bericht ook doorsturen aan andere geïnteresseerden in onze regio. Zij kunnen zich ook direct aanmelden via bovenstaand e-mail adres.


CONTACT

Inhoudelijk: Jacobijn Gussekloo (LUMC), j.gussekloo @ lumc.nl, 071-5268444
Procedureel: Frédérique van Weering (RBG-ZHN), f.vanweering @ rbgzhn.nl, 071-576 6164