Nationaal Programma Ouderenzorg

Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland

Nieuwsbrief nr. 18, 4 november 2010


INTERVIEW LID OUDERENBERAAD ZHN OP NPO-SITE

De heer Jaap Mooij (82) uit Alphen aan den Rijn is geïnterviewd over zijn betrokkenheid bij het HerstelZorgProgramma en zijn lidmaatschap van het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord. » Lees het interview hier.


STARTBIJEENKOMST MOVIT VOOR LEIDEN

Op dinsdagavond 23 november aanstaande organiseert MOVIT voor het cluster Leiden en Voorschoten een bijeenkomst om het MOVIT project te starten. MOVIT beoogt de medische zorg in verzorgingshuizen te optimaliseren door een implementatietraject te bieden aan de zorgverleners en betrokkenen. In het onderschrijven van deze doelstelling zit direct de uitdaging om concrete stappen te zetten. In Leiden vormt de versnippering van huisartsen over de verzorgingshuizen een uitdaging voor kwaliteitsverbetering.
Doel van deze aftrapbijeenkomst is om samen met alle betrokken zorgverleners in en rond de verzorgingshuizen van Leiden, concrete stappen te zetten in de verbetering van de medische zorg in het verzorgingshuis.


LEERGANG VEROUDERING EN GEZONDHEIDSZORG

De Leyden Academy is een medisch kenniscentrum op het gebied van ouderengeneeskunde en biedt verschillende onderwijs- en onderzoeksprogramma's aan. Voor bestuurders, toezichthouders, managers en senior adviseurs werkzaam in de ouderenzorg, is de leergang Veroudering en Gezondheidszorg ontwikkeld. Het is een inhoudelijke leergang die ingaat op actuele vragen over veroudering en de nieuwe ontwikkelingen en inzichten in de (medische) zorg aan ouderen. Deelnemers zijn na afloop van de leergang op de hoogte van de inhoud, kwaliteit, organisatie, financiering en innovaties in de zorg aan ouderen en kunnen op inhoudelijk niveau daarover meepraten.
De leergang heeft in 2009 voor het eerst plaatsgevonden en is zeer goed gewaardeerd door de deelnemers.

"De leergang leverde mij veel inzicht op in de complexiteit in de zorg voor ouderen." - deelnemer 2010

"De brede inhoudelijke overview op het gebied van de gezondheidszorg en daarnaast de verdieping op specifieke aspecten van de veroudering waren een verrijking voor het uitoefenen van mijn vak." - deelnemer 2010

De leergang gaat weer van start op 20 januari 2011.

Voor deze leergang zijn beurzen van ZonMw en Stichting Vrienden van de Leyden Academy beschikbaar zijn waarmee deze leergang voor een fractie van de kostprijs aangeboden kan worden, namelijk 4500 euro(exclusief buitenlandreis).
Voor geïnteresseerden is er op 24 november a.s. om 18.45 uur een speciale informatiebijeenkomst is in het Poortgebouw, vleugel Zuid van het LUMC.
Meer informatie over de nieuwe leergang vindt u hier.


NIEUW SUBSIDIEPROGRAMMA VOOR KENNISBORGING OUDERENZORG

Half november 2010 start ZonMw een gezamenlijk subsidieprogramma van 'Zorg voor Beter' en het Nationaal Programma Ouderenzorg.
Het 'Zorg voor Beter'-programma heeft als speerpunt voor 2011 om zoveel mogelijk kennis die is opgedaan binnen het programma te verspreiden en te borgen. Het Nationaal Programma Ouderenzorg heeft als doel het realiseren van meerwaarde voor de oudere met complexe problematiek door middel van een integraal zorg- en ondersteuningsaanbod op maat.

Het gezamenlijke subsidieprogramma start voor de langdurende zorg (VVT, GZ en GGZ) Doelstelling is het overbruggen van de kloof tussen kennis en praktijk door het praktisch toepassen van kennis uit beide ZonMw-programma’s gericht op regulier onderwijs MBO niveau verzorgenden en begeleiders (ROC’s). Per project kan maximaal 50.000 euro worden aangevraagd.

Een combinatie van de volgende partijen kan subsidie aanvragen: Subsidiecriteria zijn: U kunt de programmatekst binnenkort terugvinden op www.zonmw.nl/subsidiekalender


AGENDA NOVEMBER/DECEMBER

16 november   Deadline vijfde call ZonMw
23 november   Startbijeenkomst MOVIT voor Leiden
24 november   Informatiebijeenkomst LAVA
3 december   Vergadering Ouderenberaad
6 december   Verdediging borgingsplan AWO-NZH, 5e call voor NPO commissie
17 december   Vergadering stuurgroep AWO-NZH

NOTEERT U VERDER ALVAST IN UW AGENDA

11 januari 2011   Nieuwjaarsborrel AWO-NZH (Stadscafé Van der Werff, Leiden)
7 juni 2011   Symposium AWO-NZH


ACTUELE INFORMATIE

Mailberichten met actuele informatie over de activiteiten van de regio Zuid-Holland Noord in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg zullen op onregelmatige basis aan u worden aangeboden. Mocht u deze berichten niet willen ontvangen, klik dan hier om uzelf af te melden.
Uiteraard kunt u dit bericht ook doorsturen aan andere geïnteresseerden in onze regio. Zij kunnen zich ook direct aanmelden via bovenstaand e-mail adres.


CONTACT

Inhoudelijk: Jacobijn Gussekloo (LUMC), j.gussekloo @ lumc.nl, 071-5268444
Procedureel: Frédérique van Weering (RBG-ZHN), f.vanweering @ rbgzhn.nl, 071-576 6164