Nationaal Programma Ouderenzorg

Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland

Nieuwsbrief nr. 16, 12 augustus 2010


WERKBEZOEK VWS AAN AWO-NZH

Donderdag 17 juni heeft directeur Langdurige Zorg van VWS, mevrouw Iris van Bennekom, een werkbezoek gebracht aan de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland. Zowel ouderen als professionals vertelden wat het NPO voor hen betekent. Lees er hier meer over.


UITSLAG INGEDIENDE PROJECTEN VIERDE SUBSIDIERONDE

In juli heeft de programmacommissie van ZonMw ons laten weten dat slechts één van de vier ingediende subsidieaanvragen is gehonoreerd. Het gehonoreerde project is ‘percepties van ouderen op somberheid en depressie’. Hieronder volgt een korte inleiding over het project:

Screening lijkt een goed methode om somberheid en depressieve symptomen bij ouderen vroegtijdig te signaleren. Vervolgens kan door effectieve interventies een klinische depressie voorkomen worden. Toch is gebleken dat de screening en aangeboden behandeling niet zo effectief zijn als verwacht. Het blijkt namelijk niet bekend wat de behoeften zijn van ouderen die bij screening aangeven somber te zijn. Dit onderzoeksproject beoogt de percepties van ouderen op oorzaken en oplossingen met betrekking tot somberheid en depressie in kaart te brengen. Uiteindelijk moet dit leiden tot betere ondersteuning aan de ouderen en een bevordering van de kwaliteit van leven.

ZonMw heeft in de vierde ronde in totaal 54 uitgewerkte subsidieaanvragen in behandeling genomen. ZonMw heeft hiervan 21 voorstellen gehonoreerd. Helaas zijn de volgende projecten niet gehonoreerd:
- “Pro-actieve zorg voor oudere mensen met pijn”
- “Aandacht als Zorgkracht”
- “Hoe werken onze regionale netwerken”

EERSTE SYMPOSIUM AWO-NZH GOED ONTVANGEN

In de middag van 22 juni jongstleden vond het eerste symposium van de Academische Werkplaats Ouderenzorg NZH plaats. Deze middag in Noordwijkerhout had als thema ‘Verbinden en inspireren’. Een bijeenkomst waar alle betrokkenen en geïnteresseerden nader kennis konden maken met alle facetten van de AWO èn waar ideeën voor nieuwe projecten voor verbetering van de ouderenzorg verzameld konden worden. Lees er hier meer over.

Het symposium is door de deelnemers gewaardeerd met een 7,5. Vooral de locatie werd als prettig ervaren. Ook was dit symposium hèt moment voor de partners van de AWO-NZH om zich te laten informeren over de structuur van de AWO-NZH en de inhoud van de lopende projecten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de partners de AWO-NZH hebben gevraagd om tijdens een volgend symposium nader in te gaan op de voortgang en resultaten van de projecten.
Het volgende symposium is gepland op dinsdag 7 juni 2011 en zal de gehele dag duren.

CSO EN NFU DOEN DRINGENDE OPROEP TOT INVESTEREN IN DE OUDERENZORG

Blijvend investeren in de ouderenzorg is noodzakelijk om de kwaliteit te verbeteren en efficiëntere zorg te leveren. Daarom verdient het Nationaal Programma Ouderenzorg de ruimte om de ingeslagen weg een vervolg te geven. Dat is de strekking van een pamflet dat namens de ouderenkoepel CSO en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra eind juni 2010 naar de zorgspecialisten in de Tweede Kamer is gestuurd. De partijen wijzen erop dat ouderen, maar ook de veranderende omstandigheden op de arbeidsmarkt en de overheidsfinanciën vragen om een cultuuromslag in de ouderenzorg. Lees er hier meer over.


VIJFDE SUBSIDIERONDE: REGIODEKKING EN GEZAMENLIJKE BOUWSTENEN

De laatste anderhalf jaar van het Nationaal Programma Ouderenzorg zijn aangebroken en dus is het tijd na te denken over de periode erna. De vijfde subsidieronde richt zich dan ook op implementatie van resultaten en borging van de netwerken. Het is de bedoeling dat de netwerken samen aan het einde van het programma een zoveel mogelijk landelijke dekking hebben. Daarnaast moet er aandacht zijn voor kennisdeling. Een belangrijk uitgangspunt is dan ook dat netwerken ervaringen delen in de eigen regio en daarbuiten.
Het is de bedoeling dat de acht netwerken van het Nationaal Programma Ouderenzorg samen bouwstenen ontwikkelen die de implementatie van resultaten uit het programma voorbereiden. Uiteindelijk dragen de bouwstenen bij aan een landelijk programma van eisen voor zorg en welzijn voor ouderen met complexe problematiek. Daarbij vormen de vijf thema’s van de huidige transitie-experimenten de basis (zie werkdocument ‘bewegingen in de zorg voor kwetsbare ouderen’):
  1. vroege signalering van problemen en integrale diagnostiek
  2. samenhangende eerstelijnszorg
  3. functieherstel na ziekenhuisopname
  4. ketensamenhang voor kwetsbare ouderen
  5. wijkgerichte ondersteuning en versterking van het sociale netwerk
Begin september volgt meer informatie van ZonMw over de vijfde call. De deadline voor het indienen van voorstellen is in november 2010. Nadere informatie vanuit de AWO-NZH hierover volgt spoedig hierna.

HERSTELZORGJOURNAAL

Het projectteam van het HerstelZorgProgramma heeft haar eerste nieuwsbrief uitgebracht, het Herstelzorgjournaal. Via dit journaal wordt u op de hoogte gehouden van het verloop en de activiteiten binnen het project “Het HerstelZorgProgramma: integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen”. Het journaal wordt rechtstreeks verzonden naar alle deelnemende organisaties en de leden van de verschillende werkgroepen binnen het project. Indien u de nieuwsbrief niet rechtstreeks ontvangt, maar dat wel graag wilt geef dat dan door aan Irma van Everdinck.

ISCOPE, INTEGRATED SYSTEMATIC CARE FOR OLDER PEOPLE

Binnen ISCOPE worden de mogelijkheden van het gebruik van een eenvoudig screeningssysteem voor kwetsbaarheid onder ouderen in huisartsenpraktijken onderzocht. De onderzoeksgroep is druk bezig met het verzenden van screeningsvragenlijsten naar de ouderen van de deelnemende praktijken en het bezoeken van deelnemende ouderen. Ongeveer 65% van de mensen stuurt de screeningsvragenlijst terug.
Steeds meer huisartsen en praktijkondersteuners van interventiepraktijken zijn getraind voor het maken van proactieve zorgactieplannen voor ouderen met complexe problematiek. De onderzoeksgroep ontvangt ook zorgplannen voor de kwetsbare ouderen terug. Inmiddels worden in veel praktijken de herhaalmetingen voor 6 maanden gedaan.

Aanvullend is in een deel van de praktijken begonnen met enkele metingen om lichamelijke kwetsbaarheid in kaart te brengen, zoals de loopsnelheid en de spierkracht. De onderzoeksmedewerkers gaan er dus op uit met grote koffers vol meetapparatuur!

Omdat er nu al heel veel gegevens verzameld zijn, starten de onderzoekers de komende tijd met de verwerking van de gegevens. Allereerst betekent dat controleren en opschonen van de gegevens. Daarna het analyseren van de uitkomsten. We houden u via deze nieuwsbrief op de hoogte!


MOVIT; MEDISCHE ZORG OPTIMALISATIE VERZORGINGSHUIZEN IMPLEMENTATIE TRAJECT

MOVIT heeft als doel de kwaliteit van medische zorg in verzorgingshuizen aantoonbaar te verbeteren. Hiervoor is onder andere meer gestructureerde samenwerking tussen de huisarts en het verzorgingshuis nodig. Eind 2009 is het project officiëel van start gegaan. Inmiddels is er een MOVIT-projectteam opgesteld en wellicht bent u de afgelopen maanden via diverse gremia geïnformeerd over het project.

De komende periode zullen we alle betrokken partijen informeren over MOVIT en hen erbij betrekken. Dit najaar gaan de eerste verzorgingshuizen van start met het project. Concreet betekent dit dat de vragenlijsten worden afgenomen bij verzorgingshuisbewoners, bestuurders, verzorgenden en huisartsen, en dat de huisartsen en de verzorgingshuizen gaan werken aan de optimalisatie van de medische zorg in verzorgingshuizen.
Wellicht komen we binnenkort ook bij u langs. Mocht dit niet zo zijn en heeft u wel behoefte aan meer informatie over MOVIT, neem dan gerust contact met ons op.

Het MOVIT-projectteam bestaat uit:

22 SEPTEMBER: CONFERENTIE NETWERK OUDERENZORG HAAGLANDEN

In de regio Haaglanden is vanuit het bestuur van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. in samenwerking met Lijn 1 en STIOM een stuurgroep voor het Netwerk Ouderenzorg Haaglanden ingesteld. De stuurgroep heeft vooral de functie van vliegwiel voor het verbeteren van de zorg aan ouderen in de regio Haaglanden. Op 22 september organiseert deze stuurgroep een eerste netwerkbijeenkomst.

De ouderen staan centraal binnen het Netwerk Ouderenzorg Haaglanden. Zij zullen tijdens de eerste presentatie van de conferentie aangeven hoe zij kijken naar de huidige situatie binnen de brede ouderenzorg in de regio. Vervolgens reageren aanbieders en financiers hierop door kort aan te geven voor welke uitdagingen zij staan gezien de ontwikkelingen op het terrein van de ouderenzorg.
In workshops wordt vervolgens in gegaan op antwoorden die hierop in de praktijk worden gegeven. Deze “antwoorden” worden gegeven door het presenteren van voorbeelden van best practices in de regio, maar ook landelijk.

Na de bijeenkomst:
  • Bent u geïnformeerd over de (regionale) uitdagingen binnen de brede ouderenzorg.
  • Heeft u kennis gemaakt met een aantal regionale en landelijke best practices.
  • Heeft u met andere deelnemers nagedacht over regionale uitrol van de beschreven projecten.
  • Bent u geïnformeerd over netwerkvorming in de regio.

Locatie: gemeentehuis Den Haag
Tijdstip: 16.00 uur tot 21.00 uur
Aanmelden via: www.lijn1haaglanden.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolanda van Kesteren, j.vankesteren @ lijn1haaglanden.nl.

SYMPOSIUM OUDER WORDEN EN WÈL ZIJN

Op vrijdag 27 augustus wordt door de Society Psychosomatic Medicine een symposium georganiseerd. Het symposium vindt plaats in Zorgcentrum Rustenborch te Oegstgeest, van 9.30 uur tot 16.00 uur. Het programma vindt u hier.


CALL FOR ABSTRACTS CONGRES INTERNATIONAL FORUM ON QUALITY AND SAFETY IN HEALTHCARE

Volgend jaar wordt van 5 tot 8 april het International Forum on Quality and Safety in Healthcare in de RAI in Amsterdam georganiseerd. Meer dan tweeduizend bezoekers uit 70 landen zullen dit congres bezoeken. Van oudsher ligt het accent van het congres bij de cure-sector. Daar wil de organisatie graag verandering in aanbrengen. Daarom zijn de Inspectie voor de Gezondheidszorg, Vilans en ZonMw bezig met de voorbereiding van een zogenaamde 'Dutch day', die in het teken zal staan van de langdurende zorg.

Omdat de langdurende zorg ook op de andere dagen goed over het voetlicht moet worden gebracht is willen wij u attenderen op de call for abstracts van het congres. De sluitingsdatum hiervan ligt op 24 september a.s. Uw eventuele bijdrage moet gaan over een vernieuwende activiteit in de laatste twee jaar op het vlak van kwaliteitsverbetering of patiëntveiligheid. Voor meer informatie: http://internationalforum.bmj.com

AGENDA SEPTEMBER

7 september   Vergadering Stuurgroep AWO-NZH
9 september   Netwerkberaad
16 september   Vergadering Geriatrisch Netwerk ZHN
22 september   Netwerkbijeenkomst Netwerk Ouderenzorg Haaglanden

NOTEERT U VERDER ALVAST IN UW AGENDA

11 januari 2011   Nieuwjaarsborrel AWO-NZH (Stadscafé Van der Werff, Leiden)
7 juni 2011   Symposium AWO-NZH


ACTUELE INFORMATIE

Mailberichten met actuele informatie over de activiteiten van de regio Zuid-Holland Noord in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg zullen op onregelmatige basis aan u worden aangeboden. Mocht u deze berichten niet willen ontvangen, klik dan hier om uzelf af te melden.
Uiteraard kunt u dit bericht ook doorsturen aan andere geïnteresseerden in onze regio. Zij kunnen zich ook direct aanmelden via bovenstaand e-mail adres.


CONTACT

Inhoudelijk: Jacobijn Gussekloo (LUMC), j.gussekloo @ lumc.nl, 071-5268444
Procedureel: Frédérique van Weering (RBG-ZHN), f.vanweering @ rbgzhn.nl, 071-576 6164