Nationaal Programma Ouderenzorg

Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland

Nieuwsbrief nr. 4, 13 oktober 2008


“Groen licht”!

Vrijdag 12 september vond in het LUMC een feestelijke bijeenkomst plaats ter gelegenheid van het groene licht voor de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland. Onder de aanwezigen waren diverse netwerkpartners van diverse zorgorganisaties, belangenorganisaties en gemeenten. Professor Pim van Aken, vicevoorzitter van ZonMw-programmacommissie Nationaal Programma Ouderenzorg, opende de bijeenkomst geheel in stijl door de stoplichten op groen te zetten en te toasten met groene champagne. Geroemd werden de grote mate van betrokkenheid en enthousiasme van de deelnemende partijen en de onderlinge samenwerking in de regio.
De uitgereikte groene lampjes kunnen de komende jaren, volgens Jacobijn Gussekloo, gebruikt worden door partijen die gedurende het programma even de weg kwijt raken. Met het lichtje komen zij weer op het juiste pad. Na afloop van de bijeenkomst zijn groene paraplu’s uitgedeeld om de herkenbaarheid van de netwerkpartners in de regio te vergroten. Teruggekeken kan worden op een gezellige bijeenkomst waar veel netwerkpartners elkaar onder het genot van een hapje en drankje gevonden hebben.


Logo Nationaal Programma Ouderenzorg

Om de herkenbaarheid van het Nationaal Programma Ouderenzorg te vergroten heeft ZonMw een logo laten ontwikkelen dat ook regionaal gebuikt kan worden. U zult dit logo dan ook tegenkomen bij uitingen van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland, eventueel gezamenlijk met een logo van een netwerkpartner.


Ouderenberaad

In samenwerking met Zorgbelang en de Ouderenbonden wordt binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg NZH gewerkt aan een ouderenberaad. Het doel van dit ouderenberaad is om met de kwetsbare ouderen om de tafel te zitten en problemen te identificeren waar deze groep ouderen tegenaan loopt. Het blijkt niet eenvoudig te zijn de kwetsbare ouderen te vinden en bereid te vinden deel te nemen aan dit ouderenberaad. Bent u een oudere en wilt u graag uw inbreng leveren, schroom dan niet contact op te nemen met Frédérique van Weering via 071 – 5766164 of via f.vanweering @ rbgzhn.nl
Kent u ouderen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen, wilt u hen dan vragen contact met ons op te nemen?


Resultaten projecten ingediend op 1 juli.

We hebben het positieve bericht van ZonMw ontvangen dat het transitieproject ‘Vinger aan de Pols; zorg in Actie!’ is gehonoreerd. In dit grootse project zal een eenvoudig, structureel signaleringssysteem voor problemen in fysiek, psychisch en sociaal functioneren bij ouderen van 75-plus worden ingevoerd. Daarop aansluitend volgt het opstellen en uitvoeren van een zorg-actieplan bij diegenen die op signaleringsvragenlijst een combinatie van somatische, functionele, psychische en sociale problemen blijken te hebben. Hiervoor zoeken we samenwerking met ruim 70 huisartsenpraktijken tezamen met alle benodigde zorgpartners. De voorlopige startdatum is 1 januari aanstaande.

De projectvoorstellen “Effectief en veilig geneesmiddelgebruik bij kwetsbare ouderen door pro-actieve ketenzorg” en “Optimalisering van de kwaliteit van medische zorg in verzorgingshuizen; een kwestie van regie” zijn helaas niet gehonoreerd door ZonMw.
Alhoewel beide voorstellen als zeer relevant werden beoordeeld, was er met name twijfel of de projecten het karakter van een transitie-experiment hebben. De projectgroep “Effectief en veilig geneesmiddelgebruik bij kwetsbare ouderen door pro-actieve ketenzorg” beraadt zich momenteel hoe verder te gaan. De projectgroep “Optimalisering van de kwaliteit van medische zorg in verzorgingshuizen; een kwestie van regie” zal het project opnieuw indienen, maar dan als implementatieproject.


Oproep tot deelname klankbordgroepen

Binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg worden momenteel klankbordgroepen opgericht voor verschillende disciplines (zoals verpleeghuisartsen, huisartsen, thuiszorg, managers van verpleeg en verzorgingshuizen, mantelzorgorganisaties, welzijnswerkers, fysiotherapeuten, apothekers). De leden van de klankbordgroepen nemen op persoonlijke titel en expertise deel aan een klankbordgroep. Uiteraard zijn de leden van de klankbordgroep vrij hun mening binnen hun eigen instelling te verifiëren. Iedereen is welkom, er is geen grens aan het aantal leden in een klankbordgroep.

Een belangrijk doel van deze klankbordgroepen is om te borgen dat de projectvoorstellen aan de wensen van het veld tegemoet komen. Dit doen we door de projectvoorstellen door het werkveld te laten beoordelen. Daarnaast willen we gedurende de looptijd van de projecten contact houden met het werkveld middels deze klankbordgroepen, om te toetsen of de projecten worden uitgevoerd zoals was bedoeld en of de resultaten op een juiste wijze zijn geïnterpreteerd. De klankbordgroepen zullen in eerste instantie tijdens de opzet van het projectvoorstel benaderd worden om schriftelijk feedback te geven. Wij zullen de klankbordgroepen via de e-mail benaderen. Afhankelijk van het onderwerp van de projectvoorstellen die bij het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw worden ingediend, worden verschillende klankbordgroepen uitgenodigd om schriftelijk feedback te geven op de projectvoorstellen.

Graag willen wij u uitnodigen deel te nemen aan een door u gekozen klankbordgroep. U kunt zich aanmelden via onderstaande link:
http://nq.lumc.nl/nq.cfm?q=93e5795f-97aa-a0c1-b02b-e766630a3983


Projectaanvragen voor nieuwe deadline op 14 oktober 2008

Aansluitend op het gehonoreerde project Vinger aan de Pols worden een viertal onderzoeksprojecten ingediend, te weten: Als implementatieproject wordt ingediend: “Optimalisering van de kwaliteit van medische zorg in verzorgingshuizen; een kwestie van regie”.


Voorbereidingen transitie-experiment binnen “Herstelzorg”

Op 10 september 2008 zijn professionals die bij de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland een idee hebben ingediend voor het thema ‘Herstelzorg’ bijeen geweest voor een themabijeenkomst over Herstelzorg. Hier werden de doelgroep, de problemen en mogelijke oplossingen voor de herstelzorg, met accent op de in- en uitstroom van de ziekenhuizen, besproken. Er zijn vervolgens vier schrijfgroepen geformeerd: 1) Raamwerk / contouren van herstelzorg; 2) Vroegsignalering (bepalen van mate van kwetsbaarheid); 3) ICT; 4) Zorgpaden.
Deze schrijfgroepen zijn hard aan de slag om projectvoorstel te schrijven. Op 17 november zullen zij tijdens de volgende themabijeenkomst hun voorstellen presenteren. Voor informatie kunt u terecht bij Nynke Smidt, n.smidt @ lumc.nl.


Actuele informatie

Mailberichten met actuele informatie over de activiteiten van de regio Zuid-Holland Noord in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg zullen op onregelmatige basis aan u worden aangeboden. Mocht u deze berichten niet willen ontvangen, mailt u dit dan aan Frédérique van Weering, f.vanweering @ rbgzhn.nl.
Uiteraard kunt u dit bericht ook doorsturen aan andere geïnteresseerden in onze regio. Zij kunnen zich ook direct aanmelden via bovenstaand e-mail adres.
http://www.awo-nzh.nl/ biedt recente regionale inhoudelijke en organisatorische informatie over onze Academische Werkplaats. We nodigen u uit deze site regelmatig te bezoeken voor actuele informatie over onze Academische Werkplaats activiteiten (tip: neem hem op in uw favorieten!). http://www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl biedt recente nationale informatie betreffende het Nationaal Programma Ouderenzorg.


Contact

Inhoudelijk: Jacobijn Gussekloo (LUMC), j.gussekloo @ lumc.nl, 071-5268444
Procedureel: Frédérique van Weering (RBG-ZHN), f.vanweering @ rbgzhn.nl, 071-576 6164

Regionaal Bureau Gezondheidszorg Zuid-Holland Noord / Leids Universitair Medisch Centrum