Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland

Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland

Nieuwsbrief nr. 3, 18 juli 2008

Nu de eerste deadline van het ZonMW Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) is verstreken en het netwerkvoorstel is ingediend en verdedigd, willen we u op de hoogte stellen van een aantal recente ontwikkelingen in de regio.


Hoe ziet het netwerkvoorstel eruit?

Op 10 juli heeft een delegatie van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland het netwerkvoorstel verdedigd voor een 17-hoofdige commissie van ZonMw. Hieronder volgt een korte samenvatting van het netwerkvoorstel.

Het Nationaal Programma Ouderenzorg heeft tot doel om de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Het ministerie van VWS heeft daartoe 80 miljoen euro beschikbaar gesteld. De 8 universitaire medische centra is gevraagd om de trekkersrol te vervullen bij het vormen van een landelijk dekkend Geriatrisch Netwerk. Door het vormen van een netwerk is het mogelijk om subsidies aan te vragen voor grote regionale transitieprojecten, onderzoeksprojecten en implementatieprojecten. ZonMw heeft van het ministerie van VWS de taak gekregen om de netwerkaanvragen en projectaanvragen te beoordelen en de subsidie te verdelen.

In het kader van het NPO is in de regio Zuid-Holland Noord een samenwerkingsverband ontwikkeld tussen regionale zorgpartners, ouderen en mantelzorgers, regionale expertise centra en het LUMC waarbij pro-actieve, samenhangende zorg en samenwerking binnen en tussen de echelons en partners belangrijke onderdelen zijn. De mogelijkheden en wensen van individuele ouderen zijn hierbij het uitgangspunt.

Alle partijen in de regio Zuid-Holland Noord hebben de intentie uitgesproken gezamenlijk te werken aan het optimaliseren van de zorg voor kwetsbare ouderen in de regio. Het Geriatrisch Netwerk Zuid-Holland Noord zal niet het enige Geriatrische Netwerk zijn dat onder deze structuur valt. Het ministerie van VWS heeft de Universitaire medische centra gevraagd een landelijk dekkend netwerk te vormen. De regio van het LUMC is breder dan het gebied Zuid-Holland Noord. Daarom zijn er intenties om ook Geriatrische Netwerken te vormen in de regioís Gouda, Haaglanden en Delft. Deze zullen dan onder de geschetste structuur vallen die de naam Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland heeft gekregen.

De Academische Werkplaats Ouderenzorg wordt ondersteund door een coŲrdinatieteam dat faciliteert bij het initiŽren, aanvragen, uitvoeren en evalueren van projecten. Het coŲrdinatieteam wordt gevormd door:

De activiteiten binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg NZH worden gemonitord door een Stuurgroep, welke is ingesteld door het LUMC. De Stuurgroep wordt gevormd door:


Wanneer wordt bekend of het netwerkvoorstel is goedgekeurd?

De beoordeling van het netwerkvoorstel vindt de komende weken plaats. Als we uitsluitsel hebben gekregen van ZonMw, zullen we u dat per e-mail laten weten.


Welke projectaanvragen zijn op 1 juli 2008 bij ZonMw ingediend?

Uit ondermeer inventarisaties, brainstormsessies, en beleidsrapporten zijn drie themaís vastgesteld, waarbinnen de eerste regionale transitieprojecten zijn uitgewerkt. Deze themaís zijn (1) van reactief naar pro-actief, (2) samenhangende zorg dichtbij huis, (3) herstelzorg.

Drie regionale transitievoorstellen zijn uitgewerkt, en op 1 juli jongstleden ter beoordeling aangeboden aan ZonMW. Dit was mogelijk door een goede samenwerking tussen projectgroepleden van de diverse participerende zorgorganisaties, leden van het Geriatrisch Netwerk, experts van het LUMC en het coŲrdinatieteam van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland. De inhoud van de ingediende projecten staat hieronder kort beschreven:

Vinger aan de pols; zorg in actie! (Thema 1)
Dit project heeft als doel het op eenvoudige en structurele manier de mate van kwetsbaarheid in kaart te brengen van alle ouderen van 75 jaar en ouder en waar nodig, op basis van de gevonden gegevens, een zorg-actieplan op te stellen waarbij alle benodigde zorgpartners betrokken worden. De mate van kwetsbaarheid wordt in kaart gebracht door te screenen op de domeinen somatiek, fysiek functioneren, psychisch gezondheid, en sociaal functioneren. Op basis van de gemeten aard en ernst van kwetsbaarheid worden ouderen geselecteerd voor wie wel en voor wie geen zorg-actieplan wordt opgesteld. Dit zorg-actieplan heeft als doel herstel en functiebehoud van zowel fysiek, psychisch en sociaal functioneren, en hoogst haalbare kwaliteit van leven behouden, uitgaand van mogelijkheden en wensen van de oudere patiŽnten.

Effectief en veilig geneesmiddelgebruik bij kwetsbare ouderen door pro-actieve ketenzorg (Thema 2)
Dit project heeft ten doel om het aantal geneesmiddelgerelateerde problemen te verminderen door een beoordeling van het geneesmiddelgebruik bij 75-plussers. Hierbij worden twee verschillende strategieŽn gehanteerd om patiŽnten met mogelijke geneesmiddelgerelateerde problemen op te sporen: 1.Een populatiebenadering waarbij ouderen op veel voorkomende problemen zullen worden gescreend (farmaco-epidemiologische zoekstrategieŽn) 2.Een hoogrisico benadering, waarbij identificatie van risicogroepen plaatsvindt op basis van gebruik van > 3 geneesmiddelen. Bij deze patiŽnten vindt een intensieve en volledige medicatie review plaats in nauw overleg tussen huisarts, apotheker en patiŽnt. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de bestaande regionale structuur van farmacotherapeutisch overleg (FTO).

Optimalisering van de kwaliteit van medische zorg in verzorgingshuizen; een kwestie van regie (Thema 3).
Dit project heeft als doel de kwaliteit van de medische zorg voor ouderen wonend in verzorgingshuizen te verbeteren door het invoeren van medische regie in het verzorgingshuis. Deze regie wordt gevoerd door geschoolde regie-huisartsen (zij volgen de NHG-kaderopleiding Ouderengeneeskunde) in samenwerking met projectgroepen Ďmedische regieí. Door deze betere organisatie van medische zorg per verzorginghuis kunnen verschillende verbetermodules worden ingevoerd, de keuze hiervan is afhankelijk van de prioritering door de cliŽntenraad, het management van een verzorgingshuis, verzorgenden en verpleegkundigen en de huisartsen.


Wanneer wordt bekend of de projectvoorstellen zijn gehonoreerd?

De beoordeling van de projectvoorstellen zal de komende maanden plaatsvinden. We verwachten eind september van ZonMw te horen welke projecten worden gehonoreerd. Per 1 januari 2009 hopen we te kunnen starten met het uitvoeren van de projecten.


Hoe verder met projectvoorstellen voor de tweede deadline, 1 oktober 2008?

De volgende deadline van ZonMw voor het indienen van projectvoorstellen is 1 oktober 2008. Momenteel worden de volgende onderwerpen uitgewerkt tot een projectvoorstel:

De wetenschappelijke projecten die in voorbereiding zijn:

Voor deze onderwerpen wordt momenteel een kerngroep samengesteld die bestaat uit partners die vergelijkbare of aanhakende ideeŽn hebben ingediend. Daarnaast wordt een klankbordgroep per project samengesteld die meeleest met de projectvoorstellen.


En na de tweede deadline?

IdeeŽn voor projecten, aanmeldingen voor projectgroepen en klankbordgroepen blijven voortdurend welkom! Op onze website vindt u een formulier waarop u uw idee kwijt kunt. Alle ideeŽn kunt u sturen aan: f.vanweering @ rbgzhn.nl Mocht u een idee hebben, maar niet in de gelegenheid zijn om dit uit te werken tot een subsidievoorstel, voelt u zich dan niet geremd om het idee kenbaar te maken bij het coŲrdinatieteam. Het coŲrdinatieteam bekijkt welke mogelijkheden er zijn voor het uitwerken van het idee.


Actuele informatie

Mailberichten met actuele informatie over de activiteiten van de regio Zuid-Holland Noord in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg zullen op onregelmatige basis aan u worden aangeboden. Mocht u deze berichten niet willen ontvangen, mailt u dit dan aan f.vanweering @ rbgzhn.nl.
Uiteraard kunt u dit bericht ook doorsturen aan andere geÔnteresseerden in onze regio. Zij kunnen zich ook direct aanmelden via bovenstaand e-mail adres.
http://www.awo-nzh.nl/ biedt recente regionale inhoudelijke en organisatorische informatie over onze Academische Werkplaats. We nodigen u uit deze site regelmatig te bezoeken voor actuele informatie over onze Academische Werkplaats activiteiten (tip: neem hem op in uw favorieten!). http://www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl biedt recente nationale informatie betreffende het Nationaal Programma Ouderenzorg.


Contact

Inhoudelijk: Jacobijn Gussekloo (LUMC), j.gussekloo @ lumc.nl, 071-5268444
Procedureel: Frťdťrique van Weering (RBG-ZHN), f.vanweering @ rbgzhn.nl, 071-576 6164