Nationaal Programma Ouderenzorg

Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland

Nieuwsbrief nr. 5, 19 december 2008


Terugblik op een succesvol en turbulent 2008

Aan het einde van 2008 kijkt de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland terug op een turbulent en succesvol jaar.
Het was een succesvol jaar, omdat onze netwerksubsidieaanvraag bij de eerste ronde al werd goedgekeurd door ZonMw. Dit was slechts voor drie van de acht netwerken die een aanvraag hebben ingediend weggelegd. Ons netwerk heeft dat mede te danken aan alle (zorg)organisaties en gemeenten die wilden participeren in de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland. Onze regio kon hierdoor al direct projectvoorstellen indienen. Meer dan 70 ideeën hebben we mogen ontvangen over hoe de zorg voor de kwetsbare ouderen in deze regio er uit zou moeten zien. Al deze ideeën hebben uiteindelijk geresulteerd in het indienen van drie transitie-experimenten, vier onderzoeksprojecten en één implementatieproject. Twee transitieprojecten zijn nog in voorbereiding (verderop in deze nieuwsbrief meer hierover) Tijdens de eerste ronde heeft ZonMw het transitieproject “Vinger aan de Pols: zorg in actie!” gehonoreerd. Dit project gaat 1 januari 2009 van start.

Het was een turbulent jaar voor de Academische Werkplaats Ouderenzorg, omdat we officieel pas per 1 september 2008 van start zijn gegaan en er in een relatief korte periode veel enthousiaste ideeën uit de regio zijn ontvangen, vele bijeenkomsten zijn georganiseerd en er veel projecten zijn ingediend bij ZonMw met een mooi uiteindelijk resultaat. Dank voor u aller inzet.


Ouderenberaad

Op 3 december heeft de eerste bijeenkomst van het Ouderenberaad plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst zijn de belangrijkste knelpunten in de zorg die de leden van het ouderenberaad ervaren geïdentificeerd. Dit zijn:

Het Ouderenberaad komt drie tot vier keer per jaar bij elkaar. Een bijeenkomst van het Ouderenberaad duurt maximaal twee uur en bestaat uit maximaal twalf ouderen. In totaal hebben zich al achttien geïnteresseerde ouderen en mantelzorgers aangemeld voor het Ouderenberaad. Ouderen en mantelzorgers die geïnteresseerd zijn mee te denken over de zorg voor kwetsbare ouderen, kunnen zich nog steeds aanmelden voor het Ouderenberaad bij Frédérique van Weering (e-mail: f.vanweering @ rbgzhn.nl; telefoon: 071 – 5766164).


Oproep tot deelname aan klankbordgroepen

Projecten die bij ZonMw worden ingediend kunnen de huidige regelgeving op zijn kop zetten en daarmee heel ingrijpend zijn voor het veld. Het is dan ook uitermate belangrijk om van het veld te horen wat de consequenties zijn voor, en wat het draagvlak is van een project. Hiertoe hebben we per discipline (fysiotherapeuten, huisartsen, verpleeghuisartsen, managers, welzijnswerkers en apothekers) een klankbordgroep ingesteld. Leden van de klankbordgroepen nemen op persoonlijke titel en expertise deel aan een klankbordgroep.

Op dit moment hebben 34 personen zich al aangemeld voor één van de klankbordgroepen. We willen dit aantal graag uitbreiden, zodat per discipline rond 20 personen deelnemen. U kunt zich aanmelden voor deze klankbordgroepen via onderstaande link:
http://nq.lumc.nl/nq.cfm?q=93e5795f-97aa-a0c1-b02b-e766630a3983

Voor meer informatie: kijk op onze website:
http://www.awo-nzh.nl/


Uitslag van ZonMw over de ingediende projecten
(tweede tranche, oktober 2008)

Tijdens deze tweede ronde van het Nationaal Programma Ouderenzorg zijn vier onderzoeksprojecten en één implementatieproject ingediend. Op 18 december volgde daarvan de definitieve beoordeling. Goedgekeurd zijn de projecten: Twee andere projecten zijn helaas deze ronde niet gehonoreerd. Mogelijk worden zij op 17 februari opnieuw ingediend. Dit zijn:


Komende subsidierondes

Afgelopen week heeft ZonMw aangegeven haar werkwijze met betrekking tot het indienen van transitieprojecten te zullen wijzigen. Vanaf februari 2009 gaat ZonMw werken met vooraanmeldingen. Dit betekent dat we een verkorte versie van de subsidieaanvraag kunnen indienen. Deze moet bestaan uit een samenvatting en drie A4-tjes waarin relevantie, probleemstelling en plan van aanpak staan beschreven. Op basis van de vooraanmeldingen bepaalt ZonMw welke regio’s hun subsidieaanvraag mèt ondersteuning verder mogen uitwerken tot een groots en meeslepend project.

De Academische Werkplaats Ouderenzorg was al bezig met het ontwikkelen van twee transitieprojecten. Deze zullen in februari worden aangemeld bij ZonMw. Het betreffen het project 'Herstelzorg' en het project 'Samenhangende zorg dicht bij huis'.

Transitieproject Herstelzorg
Dit project heeft als doel om de kwetsbare oudere die geconfronteerd wordt met een ziekenhuisopname en eventueel een herstelperiode in het verpleeghuis, weer snel met behoud van zelfredzaamheid naar huis kan. Door de huidige financiering en wet- en regelgeving blijkt het een zeer complex project. Samenwerking tussen de verschillende instellingen staat bijvoorbeeld haaks op de marktwerking, en de transities tussen de verschillende instellingen die nodig zijn voor dit project zijn niet zo eenvoudig te organiseren als lijkt. De komende periode zal dan ook worden gewerkt aan het optimaliseren van de randvoorwaarden om in februari een vooraanmelding bij ZonMw in te kunnen dienen.

Transitieproject Samenhangende zorg dicht bij huis
In november is er een themabijeenkomst Samenhangende zorg dicht bij huis georganiseerd. Iedereen die een projectidee had ingediend dat binnen dit thema past was uitgenodigd. Uit alle ingediende ideeën bleek dat samenwerking, preventie en vroegsignalering gemeenschappelijke onderwerpen zijn. Wat tijdens de themabijeenkomst heel duidelijk naar voren kwam is dat de huisarts de regie moet houden in de zorg voor de oudere en dat de huisarts daarbij ondersteuning nodig heeft.
Ondersteuning in het onderhouden van contacten met andere disciplines, maar ook met mantelzorgers en de kwetsbare oudere zelf. In dit transitieproject is de ambitie om dit daadwerkelijk tot een uitvoerbaar model te laten komen.


Het coördinatieteam van de Academische Werkplaats Ouderenzorg wenst u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2009!

Pim Assendelft
Jacobijn Gussekloo
Nynke Smidt
Frédérique van Weering
Arno Broek
Marleen van ’t Oever


Actuele informatie

Mailberichten met actuele informatie over de activiteiten van de regio Zuid-Holland Noord in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg zullen op onregelmatige basis aan u worden aangeboden. Mocht u deze berichten niet willen ontvangen, mailt u dit dan aan Frédérique van Weering, f.vanweering @ rbgzhn.nl.
Uiteraard kunt u dit bericht ook doorsturen aan andere geïnteresseerden in onze regio. Zij kunnen zich ook direct aanmelden via bovenstaand e-mail adres.
http://www.awo-nzh.nl/ biedt recente regionale inhoudelijke en organisatorische informatie over onze Academische Werkplaats. We nodigen u uit deze site regelmatig te bezoeken voor actuele informatie over onze Academische Werkplaats activiteiten (tip: neem hem op in uw favorieten!). http://www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl biedt recente nationale informatie betreffende het Nationaal Programma Ouderenzorg.


Contact

Inhoudelijk: Jacobijn Gussekloo (LUMC), j.gussekloo @ lumc.nl, 071-5268444
Procedureel: Frédérique van Weering (RBG-ZHN),f.vanweering @ rbgzhn.nl, 071-576 6164

Regionaal Bureau Gezondheidszorg Zuid-Holland Noord / Leids Universitair Medisch Centrum